شرکت برق منطقه ای سمنان در 8 سال گذشته، حداکثر امتیاز محور مدیریت سرمایه انسانی ـ شاخص اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارکنان را در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجائی کسب نموده است.
1399/01/06
آزمون الکترونیکی مانور پست های انتقال و فوق توزیع با استفاده از نرم افزار سیمولاتور بر اساس سناریوهای از قبل تعیین شده، برای اپراتورهای معاونت بهره برداری در شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار شد.
1398/12/26
با حضور بهره برداران و اپراتورهای پست های انتقال ، دوره آموزشی بهره برداری از دیزل ژنراتور در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار گردید.
1398/12/21
رئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان به تشریح فعالیت های این شرکت در پیشگیری از ویروس کرونا پرداخت .
1398/12/14
مدیر عامل برق منطقه ای سمنان به عنوان مدیر حامی برتر نظام پیشنهادهای کشورانتخاب شد .
1398/12/12
مدیر عامل برق منطقه ای سمنان به عنوان مدیر حامی برتر نظام پیشنهادهای کشورانتخاب شد .
1398/12/12
شركت برق منطقه اي سمنان