معرفي طرح

 

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با ارائه چشم اندازي مثبت از اقتصاد آزاد، نقطه پاياني بر تفكر دولت محوري و موجب رونق سرمايه‌گذاري و كارآفريني مي‌باشد. از جمله مصاديق مناسب مشاركت بخش خصوصي، توليد برق از منابع توليد مقياس كوچك است. از همين رو وزارت نيرو با اتخاذ سياست توسعه مولدهاي مقياس كوچك ، راه را براي ورود بخش خصوصي به عرصه توليد برق گشود. با ابلاغ  دستورالعمل توسعه مولدهاي مقياس كوچك توسط معاونت محترم وزير نيرو در امور برق و انرژي به شركتهاي برق منطقه‌اي و توزيع سراسر كشور، شركت برق منطقه‌اي سمنان  در اولين گام نسبت به تشكيل واحد جلب مشاركت اقدام و سپس با توجه به مصوبه شركت توانيردر خصوص واگذاري كليه كارهاي مربوط به متقاضيان احداث واحدهاي توليد پراكنده  از تاريخ 1394/7/1 مجري طرح توليد پراكنده در اين شركت آغاز بكار نمود .

شـرح وظايـف:
1-
  اطلاع‌رساني ، بسترسازي و برنامه‌ريزي جهت توسعه نيروگاههاي توليد پراكنده.
2- انجام هماهنگي‌ لازم با ارگانهاي ذيربط جهت تسهيل در امور متقاضيان احداث نيروگاههاي توليد پراكنده.
3- ارائه اطلاعات و همكاري در تدوين اهداف ، لوايح قانوني ، مقررات ، سياستها و ... .
4- تدوين و ايجاد رويه‌هاي اجرايي مورد نياز .
5- ايجاد هماهنگي لازم با شركت توزيع نيروي برق و ساير دستگاه هاي اجرايي .
6- پيش‌بيني بودجه و اعتبارات مورد نياز .
7-
  بررسي مدارك و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه احداث .
8- آماده سازي قراردادهاي خريد تضميني برق .
9- نظارت عاليه بر قراردادهاي خريد تضميني برق .
10- همكاري در تدوين استاندارد و معيارهاي فني مرتبط با نيروگاههاي توليد پراكنده.

هدف:
در سالهاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي پديده بحران انرژي را در جهان بوجود آورده است. مطالعات نشان مي دهد منابع انرژي فسيلي در بعد از سال 2100 عملا قابل استفاده نيستند يا هزينه بالاي استخراج، اجازه بهره برداري از آن را نمي دهد از سوي ديگر خطرات ناشي از آلودگي محيط زيست از جمله عللي است كه استفاده از منابع انرژي فسيلي را محدود مي سازد لذا برنامه ريزي جهت افزايش راندمان و بهره گيري از انرژيهاي تجديد پزير به عنوان سياستهاي راهبردي صنعت برق مورد توجه مي باشد .

طرح توليد پراكنده و انرژيهاي نو به منظور توسعه توليد پراكنده در كشور و همچنين افزايش سهم توليد برق كشور از انرژي هاي تجديد پذير ايجاد گرديده است.

 
 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/08/25
تعداد بازدید:
4297