خواهشمندیم  پس از مطالعه قوانین و مقررات سازمانی نظرات خود را با ما از طریق فرم زیر درمیان بگذارید.ارزیابی شما در مورد پیش نویس قوانین و مقررات

ارسال راي 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0