محمد رضا قلی بیک

مدیر امور مالی و ذیحسابی

تاريخ تولد :  1355/01/29
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
کارشاس مسئول نظارت بر خدمات مشترکینکارشناس مسئول درآمد، آمار و گزارشاترئیس اداره درآمد، نظارت و گزارشات مالی
تلفن : 
02331102344
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس نظارت بر قروش 1382/09/01 1385/01/01
کارشناس وصول درآمد 1385/01/02 1388/07/30
کارشناس وصول درآمد و حسابداري مشترکين 1388/08/01 1393/10/09
حسابدار 1381/03/17 1382/08/30
کارشناس مسئول نظارت بر خدمات مشترکین 1380/02/20 1381/03/16
کارشناس مسئول درآمد، آمار و گزارشات 1393/10/10 1396/06/24
رئیس اداره درآمد، نظارت و گزارشات مالی 1396/06/25 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0