امنيت اطلاعات
 
                 بيانيه خطي مشي امنيت اطلاعات                                         

 

شركت برق منطقه­اي سمنان با هدف تامين، انتقال مستمر و مطمئن نيروي برق مشتريان در محدوده استان سمنان فعاليت مي­نمايد. به منظور تحقق رسالت خود و در راستاي حفظ محرمانگي، صحت و دسترس­پذيري دارايي­هاي اطلاعاتي و ارتباطي و فراهم­سازي محيطي امن براي پردازش، ذخيره­سازي، انتقال و بهره­برداري از اطلاعات، سيستم­هاي اطلاعاتي و صنعتي براي ذينفعان شركت برق منطقه­اي سمنان، استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد بين المللي ISO/IEC 27001 را برگزيده و سياست­هاي ذيل را به عنوان خطي مشي امنيت اطلاعات انتخاب نموده است.

 

·         ايجاد بستري امن براي دسترسي آسان ذينفعان و مشتريان به خدمات الكترونيك شركت

·         تلاش در راستاي ارتقاء و نظارت مستمر امنيت اطلاعات و ارتباطات كليه ذينفعان و مشتريان مبتني بر معيارهاي استاندارد

·         افزايش بهره­وري در مديريت دارايي­هاي اطلاعاتي

·         افزايش توانايي در مديريت حوادث و تغييرات مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

·         تهيه، تدوين، اجرا، نگهداري و ارزيابي طرح­هاي مديريت تداوم كسب و كار شركت

·         تقويت، توسعه و بهبود زيرساخت­هاي موثر بر حوزه امنيت اطلاعات و ارتباطات جهت پيشگيري از مخاطرات امنيتي

·         مديريت مخاطرات امنيتي مطابق با رويكرد شناسايي و ارزيابي مخاطرات

·         محافظت، پيشگيري و مقابله با هر گونه نقض امنيت اطلاعات، جاسوسي، سرقت و خرابكاري اطلاعات

·         آموزش و فرهنگ­سازي در زمينه امنيت اطلاعات و ارتباطات براي تمامي كاركنان

·         تبعيت از آيين نامه­ها، دستورالعمل­ها و مقررات موجود كشور، وزارت نيرو، سازمان فناوري اطلاعات و ساير نهاد­هاي مرتبط در زمينه امنيت اطلاعات و ارتباطات

 

تحقق الزامات سيستم مديريت امنيت اطلاعات و سياست­هاي فوق مستلزم حمايت، همدلي و مشاركت فكري و عملي كليه كاركنان، مسئوليت­پذيري و اجراي تمامي قوانين، آيين­نامه­ و مصوبات كميته راهبردي امنيت اطلاعات مي­باشد. مديريت شركت، حمايت و پشتيباني لازم را به منظور استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات اعلام نموده و مديريت دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات را مسئول اجراي سياست­ها و ارائه راهكارها و دفتر حراست و امور محرمانه را مسئول نظارت بر حسن اجراي آن مي­داند. كميته راهبردي امنيت اطلاعات ضمن نظارت بر برنامه­هاي اجرا شده و حصول اطمينان از كفايت و اثربخشي، به صورت ساليانه يا در صورت وقوع هرگونه تغيير مهم در سيستم مديريت امنيت اطلاعات، خط مشي را مورد بازنگري قرار مي­دهد.

 

 

 

سيد علي اكبر صباغ

رئيس هيئت مديره و مديرعامل

 
تاریخ به روزرسانی:
1399/01/30
تعداد بازدید:
3581