آشنایی با GIS
 GIS چیست ؟
 
 GIS مخفف عبارت  Geospatial Information systemsیا سیستم اطلاعات مکانی می باشد.
مجموعه ای ساختار یافته از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات مکان مرجع، نیروی متخصص و الگوریتم ها است، که به منظور گردآوری، ذخیره سازی،بهنگام سازی، پردازش، بازیافت، تجزیه و تحلیل وارائه شکلهای مختلف اطلاعات مکان مرجع، طراحی و ایجاد شده است.
ورود کامپیوتر و علوم سنجش از دور و الکترونیک و روشهای نوین مساحی نظیر فتوگرامتری و پیشرفت در زمینه های فن آوری اطلاعات و ورود ماهواره های مهم مکان سنجی و ارتباطی در علوم جغرافیا و نقشه برداری نه تنها آشنایی دقیق با چهرة زمین را مقدور ساخته بلکه با دقت اندازه گیری بیشتر و محاسبات پیشرفته تر، ترسیم و تهیة سریع نقشه، در هزینه و زمان و نیروی متخصص صرفه جویی افزونی را بوجود آورده است. در این میان سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مجموعه ای است که با بهره گیری کامل امکانات و ابعاد علمی پیشرفته علوم نقشه برداری و جغرافیا، توانایی انسان را در دستیابی سریع به اطلاعات مسیر می کند.
اجزاء و سیستم اطلاعات جغرافیایی به سه گروه تقسیم می شود:
-اولین جزء تشکیل دهنده مجموعة نرم افزارها و سخت افزارها می باشد.
-دومین جزء شامل مجموعة داده ها و اطلاعات(Data) هستند.
-سومین جزء مراکزی هستند که از این سیستم استفاده می کنند. در این میان مدیران اجرایی و برنامه ریزان جامعه بیشترین استفاده کنندگان سیستم را تشکیل می دهند.

انگیزه های ایجاد GIS در صنعت برق:

- ماهیت مکان مرجع بودن اطلاعات صنعت برق
- نیاز به یک تفکر سیستمی برای مدیریت اطلاعات صنعت برق
خطوط و شبکه انتقال و توزیع نیرو با توجه به گستردگی جغرافیایی آنها بر روی سطح زمین ماهیت مکان مرجع دارند.
بهره برداری و توسعه صنعت برق کشور در جهت افزایش بازدهی و بهره وری از شبکه سراسری برق و تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و تأمین نیاز مشترکین لزوم به خدمت گیری  یک تفکر سیستمی جامع و بهینه در صنعت برق را روز به روز با اهمیت تر می سازد.
از آنجائیکه GIS، توانایی کسب، ذخیره، سازماندهی، بازیابی، تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی را داراست می تواند در بهبود مدیریت برنامه ریزی و عملیات بهره برداری  شبکة انتقال و توزیع نیرو، نقش مؤثر را داشته باشد .
 
مشکلات موجود در مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع در صنعت برق :
 
- حجم عظیم و متنوع اطلاعات در شرکت برق منطقه ای
- مکانیزمها و محیطهای معتدد و مختلف در اخذ، ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی پردازش، نمایش، کاربرد و تبادل اطلاعات مکان مرجع
- عدم وجود استاندارد و دستورالعمل های جامع در این خصوص
- جدا بودن اطلاعات مکانی و توصیفی در اغلب موارد
- وجود بخش اعظم اطلاعات به صورت آنالوگ
- عدم وجود اطلاعات مکان مرجع دقیق، صحیح و بهنگام
- مشکلات موجود در تلفیق حجم وسیع اطلاعات از منابع گوناگون
علاوه بر این مشکلات کلی، مسائل و مشکلات دیگری نیز در حین برداشت عوارض مکانی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی در مناطق مختلف بسته به شرایط جغرافیایی و آب هوایی بوجود می آید  که خاص هر منطقه است.
 
مزایای بکارگیری GIS در صنعت برق :
 
- ارائه اطلاعات به منظور توسعه و اصلاح وضعیت جاری و حرکت به سوی ارائه بهینه خدمات
- بازنگری در طرحهای توسعه شبکه، اصلاح وضعیت جاری و پیش بینی وضعیت آینده
- ارائه اطلاعات مکان مرجع به سایر سازمانها، به منظور مدیریت بهینه امور و جلوگیری از تداخل فعالیتها
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/30
تعداد بازدید:
955