معرفی خدمات

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

شناسه زیرخدمت

 دسترسی خدمت

سامانه ملی خدمات دولت

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های برق منطقه ای(13032117000)

تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117100

   

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117101

   

صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117102

   

صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117103

   

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117104

   

ارائه سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117105

   

2

ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های برق منطقه ای(13032118000)

افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118100

   

کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118101

   

کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118102

   

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118103

   

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های برق منطقه ای

13032118104

   

آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118105

   

قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118106

   

وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118107

   

تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118108

   

ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118109

   

اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118110

   

3

ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای(13032119000)

برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای

13032119101

   

4

رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق(13032120000)

رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق

13032120000

   

5

ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای(13032122000)

ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای

13032122000

   
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/02
تعداد بازدید:
1650