ارتباط با معاونين و مديران

معاونت منابع انساني

نام و نام خانوادگي

عنوان پست حكم

شماره

اسداله مزدراني

معاون منابع انساني

31102310

عليرضا امينيان

سرپرست دفترسازماندهي و برنامه ريزي نيروي انساني  و آموزش

31102313

عليرضا امينيان

مدير امور كاركنان و رفاه

31102311

مليحه اسفندياري

مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

31102312

معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

نام و نام خانوادگي

عنوان پست حكم

شماره

مجيد فخاريان

معاون برنامه ريزي وتحقيقات

31102353

عبداله مهربان

مدير دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد

31102336

مجيد خطيبي

مديردفترتحقيقات وكنترل كيفيت تجهيزات

31102338

مجيد فخاريان

سرپرست دفتربرنامه ريزي فني وبراوردبار

33328534

حسين معمم

مديردفترفن آوري ارتباطات و مديريت اطلاعات

31102370

سيد مجتبي آگاه

مدير دفتر بودجه

31102354

     احسان عبدالهي
 مجري دفتر طرح توليد پراكنده
 31102351

معاونت بهره برداري

نام و نام خانوادگي

عنوان پست حكم

شماره

حميد رضا ترحمي

معاون بهره برداري

31102111

مسعود رضايي

مدير امور انتقال شرق

31102369

غلامرضا اساسه

مديردفترفني انتقال

31102113

احسان عبدالهي

مديرامورانتقال مركز وغرب

31102315

حسينعلي قدوسي

مديردفتربازاربرق

31102117

ابراهيم اسدي

مديرامورديسپاچينگ ومخابرات

31102112

معاونت طرح و توسعه

نام و نام خانوادگي

عنوان پست حكم

شماره

مجيد وفايي

معاون طرح وتوسعه

33334913

اصغر آخوندي

مدير دفتر مهندسي طرح ها

31102364

محمدهادي سالار

مجري طرح پست

31102375

عليجان معيني

مجري طرح خطوط

203-33322002

حميدرضا معينيان

مجري طرح ساختمان

210-33322002

معاونت مالي و پشتيباني

نام و نام خانوادگي

عنوان پست حكم

شماره

علي حسن آبادي

معاون مالي و پشتيباني و ذيحسابي

31102360

حسن زماني

مدير دفتر مالي

31102344

بهمن بيدقيان

مدير امور تداركات و بازرگاني

31102362

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/24
تعداد بازدید:
1365