اتمام پروژه احداث دیوار محافظ اطراف دکل های انتقال در خط 230 کیلوولت آهوان دامغان

در شرکت برق منطقه ای سمنان

 

مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از اتمام پروژه احداث دیوار محافظ اطراف دکل های انتقال در خط 230 کیلوولت آهوان دامغان خبر داد .

مهندس مجید غایبی مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به روند پروژه فوق افزود : با توجه به اینکه دکل های انتقال نیرو در خط 230 کیلوولت آهوان دامغان در مسیر های کوهستانی و صعب العبور قرار گرفته اند، همیشه در معرض خطر سیلاب ها بوده که طی پروژه فوق، شناسایی نقاط آسیب پذیر جهت پایداری شبکه شناسایی و احداث دیوار محافظ اطراف دکل ها به انجام رسید .

وی اعتبار این پروژه را رقمی معادل 4100 میلیون ریال دانست و افزود : از مهمترین اهداف این پروژه، جلوگیری از آسیب سیلاب ها به پایه های دکل ها که منجر به کاهش حوادث و افزایش ضریب پایداری خطوط انتقال و فوق توزیع می باشد.

 
تاریخ:
1400/07/21
تعداد بازدید:
161
منبع: