مراحل انعقاد قرارداد

فلوچارت رويه اجرايي متقاضيان احداث مولدهاي مقياس كوچك (pdf-49KB)

دستورالعمل هاي مورد نياز براي تكميل قرارداد :

1-     دستورالعمل توسعه مولد مقياس كوچك(بخش اول- بخش دوم-بخش سوم) 

2-   دستورالعمل اتصال مولدهاي مقياس كوچك به شبكه توزيع نيروي برق(pdf-534KB)

3-      رويه اجرايي صدور تاييديه فني مولدهاي مقياس كوچك(pdf-103KB)

4-     رويه اجرايي محاسبه متوسط هزينه متغير مولدهاي مقياس كوچك(pdf-126KB)

5-      رويه اجرايي محاسبه بازده الكتريكي موثر(pdf-192KB)

راهنماي تكميل قرارداد

 در فايل Word قرارداد صرفا قسمت هاي با پس زمينه زرد رنگ در موافقت نامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي تكميل گردد. اين بخش ها شامل دو قسمت مي باشد.

 گزينه هاي انتخابي: اين گزينه ها در درون علامت هاي "{}" قرار دارند و سرمايه گذار مي بايت يكي از دو گزينه موجود را انتخاب نمايد.

گزينه هاي تكميلي: اين گزينه هاي به صورت جاي خالي در قرارداد وجود دارند و سرمايه گذار مي بايست با توجه به شرايط مولد، ساختگاه، اتصال به شبكه و ... اقدام به تكميل آن نمايد.

  تكميل جداول قرارداد

كليه جداول توسط سرمايه گذار مي بايست تكميل و براي خريدار ارسال گردد در اين خصوص توجه به نكات زير الزامي است:

1-      جداول 1، 2، 3، 4 و 6 به صورت كامل توسط سرمايه گذار تكميل خواهد شد.

2-      در جدول 2، مولدهاي با سوخت تركيبي(تركيب همزمان گاز و گازوئيل) به عنوان مولد گاز سوز شناخته شده و صرفا بخش مربوط به سوخت گاز را تكميل مي نمايند.

3-      در جدول 7 بند 7-2-4 توسط مجري طرح توليد پراكنده برق منطقه‌اي سمنان تكميل خواهد شد.

4-      جدول 8 به عنوان نمونه اعتبار اسنادي آورده شده است و نيازي به تكميل آن توسط سرمايه گذار نيست.

5-      در جدول شماره9 آدرس ساختگاه بصورت سيستمي ترسيم مي شود.

6-      جدول 10 توسط برق منطقه‌اي سمنان تكميل خواهد شد.

توجه :  با توجه به احتمال تغيير برخي از صفحات قرارداد، از صحافي كردن، سيمي كردن، چسب زدن و ... قراردادهاي پرهيز شود و قراردادها صرفا با استفاده تلق و شيرازه براي اين شركت ارسال گردد.

در نسخه هاي ارسالي ترتيب قرارگرفتن متن قرارداد به صورت زير باشد:


 1- موافقت نامه قرارداد(word-115KB)

 2- شرايط عمومي قرارداد (word-628KB)

 3- شرايط خصوصي قرارداد (word-120KB)

 4- جداول(word-338KB)


 
اسناد و مدارك مورد نياز براي انعقاد قرارداد خريد تضميني برق

1-       تصوير اساسنامه شركت

 تبصره: اشخاص حقيقي مي بايست كپي برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي خود را ارائه دهند.

2-      آخرين روزنامه رسمي شركت كه نشان دهنده اعضاي هيات مديره و صاحبان امضاء شركت باشد.

3-      آگهي تاسيس شركت

4-       كد اقتصادي شركت

5-      شناسه ملي

6-       موافقت نامه يا پروانه احداث

 تبصره: آن دسته از سرمايه گذاراني كه پروانه احداث نداشته و قصد انعقاد قرارداد با موافقت نامه احداث را دارند مي بايست علاوه بر مدارك ذكر شده، تائيديه شركت توزيع/ برق منطقه اي مبني بر امكان اتصال ظرفيت مورد نظر به شبكه را نيز ارائه دهند.

7-      تائيديه فني مولد از مركز توسعه توليد پراكنده

8-       تائيديه شركت گاز مبني بر امكان واگذاري انشعاب گاز با حجم گاز مورد نياز

9-      تائيديه سازمان محيط زيست مبني بر امكان احداث مولد يا تعهد نامه سرمايه گذار در طرشت

10-   ارائه مداركي مبني بر امكان در اختيارگرفتن زمين ساختگاه

10-1-  مولدهاي خارج از پست ، ‌ارائه سند مالكيت يا اجاره زمين

10-2- مولدهاي واقع در شهرك هاي صنعتي :ارائه موافقت نامه شهرك صنعتي مبني بردراختيارگذاشتن زمين  ساختگاه

11-  آن دسته از مولدهايي كه هزينه اتصال به شبكه آنها بر اساس تبصره ذيل بند 5-5  دستورالعمل توسعه مولد مقياس كوچك، به عهده مالك شبكه مي باشد، مي بايست تائيديه برق منطقه اي يا شركت توزيع در اين خصوص را ارائه دهند.

12- آن دسته از نيروگاهايي كه ميزان ظرفيت نامي پروانه احداث با مقدار ظرفيت نامي تاييديه فني مغايرت دارد(حداكثر به ميزان 15% ) در صورتي كه اولين نيروگاه مولد مقياس كوچك باشند كه به پست مورد نظر متصل مي شوند، مي بايست نسبت به اخذ تائيديه از شركت برق منطقه اي و يا توزيع مبني بر اينكه نيروگاه مورد نظر اولين نيروگاهي است كه براي اتصال به پست مورد نظر مجوز دريافت كرده است اقدام نمايد.

13- شماره تلفن ثابت، شماره فاكس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الكترونيكي سرمايه گذار
اسناد فوق الذكر مي بايست همراه با نسخه هاي تكميل شده قرارداد كه به امضاء سرمايه گذار رسيده است به  مجري طرح توليد پراكنده شركت برق منطقه‌اي سمنان ارسال گردد.

 مراحل عقد قرارداد

1-      ارسال درخواست كتبي عقد قرارداد از طرف سرمايه گذار به شركت برق منطقه‌اي سمنان  به انضمام آدرس و شماره تماس ثابت و همراه سرمايه گذار.

2-      دانلود متن قرارداد از سايت و تكميل متن قرارداد و جداول آن

3-      ارسال متن قرارداد، جداول تكميل شده، و تصوير(اسكن شده)  به برق منطقه اي و آدرس : dg@semrec.co.ir

4-      بررسي قرارداد و جداول آن توسط شركت برق منطقه‌اي سمنان و تنظيم نهايي آن

5-      ارسال متن نهايي قرارداد توسط برق منطقه‌اي سمنان براي سرمايه گذار جهت امضائ نهايي

6-      ارسال 4 نسخه امضاء شده قرارداد توسط سرمايه گذار به شركت برق منطقه‌اي سمنان به انضمام اسناد مثبته

7-      بررسي، تائيد و ارسال قرارداد جهت امضاي خريدار توسط شركت برق منطقه‌اي سمنان.

تاریخ به روز رسانی:
1395/08/29
تعداد بازدید:
3475