غلامرضا اساسه

معاون بهره برداری

Birthdate :  2/23/1974
Experiences : 
رئیس گروه رلیاژمدیر دفتر فنی انتقالمدیر دفتر فنی و رلیاژ
Telephone : 
02331102148
Education : 
کارشناسی ارشد برق قدرت
Mobile : 
-
Proficiency : 
-
Web site : 
-
attachment : 
-

Other Information : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس حفاظت و کنترل 1378/06/27 1383/06/01
کارشناس مسئول حفاظت و کنترل 1383/06/02 1386/01/31
رئیس گروه رلیاژ 1386/02/01 1387/03/12
مدیر دفتر فنی و رلیاژ 1387/03/13 1388/07/30
مدير دفتر فني انتقال 1388/08/01 1393/03/31
مدير دفتر فني انتقال 1393/04/01 1394/05/04
مدير دفتر فني انتقال 1394/05/05 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0