دوران

لطفا صبر کنید ...

مجید وفائی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 • سوابق : مدير دفتر مهندسي طرحها
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مجید وفائی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 • تلفن : 02331102206
 • پست الکترونیکی : vafaee[at]semrec.co.ir

محمد مهدی وحدتی

مدیر دفتر روابط عمومی

 • سوابق : کارشناس امور فرهنگی
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

محمد مهدی وحدتی

مدیر دفتر روابط عمومی

 • تلفن : 02331102350
 • پست الکترونیکی : vahdati[at]semrec.co.ir

حسن زمانی

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

 • سوابق : کارشناس مالی
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

حسن زمانی

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

 • تلفن : 02331102304
 • پست الکترونیکی : zamani[at]semrec.co.ir

سید علیرضا میری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 • سوابق : کارشناس حقوقی
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سید علیرضا میری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 • تلفن : 02331102320
 • پست الکترونیکی : mirilaw[at]semrec.co.ir

محمد اخلاقی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد برق قدرت

محمد اخلاقی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

 • تلفن : 02331102365
 • پست الکترونیکی : herasat[at]semrec.co.ir

علی نازی حسن آبادی

معاون مالی و پشتیبانی

 • سوابق : رئیس اداره تنظیم اسناد و دفتر داری
 • تحصيلات : کارشناسی حسابداری

علی نازی حسن آبادی

معاون مالی و پشتیبانی

 • تلفن : 02331102360
 • پست الکترونیکی : mali[at]semrec.co.ir

غلامرضا اساسه

معاون بهره برداری

 • سوابق : رئیس گروه رلیاژ
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد برق قدرت

غلامرضا اساسه

معاون بهره برداری

 • تلفن : 02331102148
 • پست الکترونیکی : asaseh[at]semrec.co.ir

علیرضا امینیان

معاون منابع انسانی

 • سوابق : ر ئیس اداره روابط عمومی
 • تحصيلات : دکترای مدیریت کسب و کار DBA

علیرضا امینیان

معاون منابع انسانی

 • تلفن : 02331102311
 • پست الکترونیکی : aminian[at]semrec.co.ir

محمد هادی سالار

معاون برنامه ریزی و تحقیقات

 • سوابق : کارشناس پست
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد برق قدرت

محمد هادی سالار

معاون برنامه ریزی و تحقیقات

 • تلفن : 02331102353
 • پست الکترونیکی : m_h_salar[at]semrec.co.ir

اصغر آخوندی

معاون طرح و توسعه

 • سوابق : کارشناس پست
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

اصغر آخوندی

معاون طرح و توسعه

 • تلفن : 02331102410
 • پست الکترونیکی : akhondi[at]semrec.co.ir

احسان عبدالهی

مدیر دفتر مهندسی طرح ها

 • سوابق : رئیس گروه فنی و مطالعات سیستم
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد برق قدرت

احسان عبدالهی

مدیر دفتر مهندسی طرح ها

 • تلفن : 02331102351
 • پست الکترونیکی : ehsan[at]semrec.co.ir

سید حسین چهل تنی

مجری طرح خط

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد برق قدرت

سید حسین چهل تنی

مجری طرح خط

 • تلفن : 023131102421
 • پست الکترونیکی : cheheltani1356[at] semrec.co.ir
صفحه1از3123.بعدي.برو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0