علیرضا امینیان

معاون منابع انسانی

Birthdate :  9/22/1972
Experiences : 
ر ئیس اداره روابط عمومیمدیر دفتر روابط عمومیمدیر امور کارکنان و رفاه
Telephone : 
02331102311
Education : 
دکترای مدیریت کسب و کار DBA
Mobile : 
-
Proficiency : 
-
Web site : 
-
attachment : 
-

Other Information : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
رئيس اداره روابط عمومي 1384/02/11 1385/09/17
مدیر دفتر روابط عمومی 1387/09/02 1395/04/01
رئيس توليد و برنامه ريزي 1379/12/14 1381/06/01
رئيس اداره روابط عمومي 1385/09/18 1387/09/01
مدیر دفتر سازماندهی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش 1395/04/02 1396/06/21
مدیر امور کارکنان و رفاه 1396/06/22 1399/02/31
کارشناس خدمات مشترکین 1381/06/02 1383/08/08
سرپرست قسمت خدمات مشترکین 1383/08/09 1384/02/10
-- 1375/03/01 1379/12/13
معاون منابع انسانی 1399/03/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0