مجید وفائی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

Birthdate :  4/26/1971
Experiences : 
مدير دفتر مهندسي طرحهامجري طرح پستهامعاون طرح و توسعه
Telephone : 
02331102206
Education : 
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
Mobile : 
-
Proficiency : 
-
Web site : 
-
attachment : 
-

Other Information : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
دانشجوي دانشکده صنعت آب و برق 1369/02/22 1373/11/09
کارشناس تعميرات خطوط 1373/11/10 1378/09/01
مجري طرح پستها 1378/09/02 1386/12/01
مدير دفتر مهندسي طرحها 1386/12/02 1388/08/01
مدير دفتر مهندسي طرحها 1388/08/02 1392/11/13
معاون طرح و توسعه 1392/11/14 1393/11/29
معاون طرح و توسعه 1393/11/30 1394/04/13
معاون طرح و توسعه 1394/04/14 1400/09/08
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 1400/12/08  

6.1.7.0
V6.1.7.0