سید علیرضا میری

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

Birthdate :  6/26/1976
Experiences : 
کارشناس حقوقیمدیر دقتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
Telephone : 
02331102320
Education : 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
Mobile : 
-
Proficiency : 
-
Web site : 
-
attachment : 
-

Other Information : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس حقوقی 1380/11/03 1394/10/15
کارشناس حقوقي 1394/10/16 1395/11/30
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 1395/12/01 1398/08/08
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 1398/08/09 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0