محمد هادی سالار

معاون برنامه ریزی و تحقیقات

تاريخ تولد :  1358/03/15
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
کارشناس پستکارشناس مسئول پستمجری طرح پست
تلفن : 
02331102353
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس پست 1389/12/16 1393/10/09
کارشناس خطوط 1387/05/01 1388/08/30
کارشناس خطوط 1388/09/01 1388/12/30
کارشناس نظارت فني توزيع 1382/04/24 1387/04/31
کارشناس خطوط 1389/06/31 1389/12/15
کارشناس خطوط 1389/01/01 1389/06/30
کارشناس مسئول پست 1393/10/10 1394/04/13
کارشناس مسئول پست 1394/04/14 1397/06/13
مجری طرح پست 1397/06/14 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0