احسان عبدالهی

مدیر دفتر مهندسی طرح ها

تاريخ تولد :  1354/03/15
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
رئیس گروه فنی و مطالعات سیستممدیر امور انتقال شرقمجری طرح تولید پراکنده
تلفن : 
02331102351
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس مطالعات شبکه 1378/12/21 1383/06/01
کارشناس مسئول مطالعات سیستم 1383/06/02 1387/03/31
رئيس گروه فني و مطالعات سيستم 1387/04/01 1388/07/30
مدير امور انتقال شرق 1388/08/01 1394/05/31
مدير امور اننقال مرکزي و غرب 1394/06/01 1395/06/31
مدیر امور اننقال مرکزی و غرب 1395/07/01 1398/06/31
مجری طرح تولید پراکنده 1398/07/01 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0