مجید خطیبی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

تاريخ تولد :  1357/01/25
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102338
تحصيلات : 
دکترای مدیریت کسب و کار DBA
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس تحقیقات و استانداردها 1382/09/15 1386/11/26
مدير دفتر تحقيقات و استانداردها 1386/11/27 1388/07/30
مدير دفتر تحقيقات و کنترل کيفيت تجهيزات 1388/08/01 1393/06/30
مدير دفتر تحقيقات و کنترل کيفيت تجهيزات 1393/06/31 1394/04/13
مدير دفتر تحقيقات و کنترل کيفيت تجهيزات 1394/04/14 1400/11/04
ـ 1376/01/01 1380/04/28
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد 1400/11/05 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0