محمد مهدی وحدتی

مدیر دفتر روابط عمومی

تاريخ تولد :  1349/06/09
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
کارشناس امور فرهنگیکارشناس مسئول روابط عمومیمدیر دفتر روابط عمومی
تلفن : 
02331102350
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
مسئول امور اداری و تبليغات 1370/07/24 1373/06/31
مربی پرورشی 1373/11/13 1377/04/29
مربي پرورشي 1377/05/01 1381/10/30
کارشناس امور فرهنگ اسلامی 1381/11/01 1382/05/31
کارشناس امور فرهنگي 1382/06/01 1388/07/30
کارشناس امور فرهنگي 1388/08/01 1390/11/29
کارشناس امور فرهنگي 1390/11/30 1394/01/02
کارشناس مسئول روابط عمومی 1394/01/03 1395/11/30
مدیر دفتر روابط عمومی 1395/12/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0