حسن زمانی

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

تاريخ تولد :  1348/01/05
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
کارشناس مالیرئیس اداره تنظیم اسناد و دفتر داریمدیر امور مالی و ذیحسابی
تلفن : 
02331102304
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
متصدي حسابدار انبارها 1369/03/07 1372/03/31
حسابدار انبارها 1372/04/01 1373/09/30
کمک انبار توزيع 1373/10/01 1376/01/01
مسئول و انباردار توزیع 1376/01/02 1376/12/29
کمک انباردار انبار عمومي 1377/01/01 1377/12/29
متصدی حسابداری و تنظیم اسناد 1378/01/01 1382/12/29
کارشناس مالي 1383/01/01 1383/05/31
کارشناس پرداخت حقوق 1383/06/01 1389/03/15
رئيس اداره تنظيم اسناد و دفترداري 1389/03/16 1395/12/28
رئیس اداره تنظیم اسناد و دفترداری 1395/12/29 1396/06/21
مدیر امور مالی و ذیحسابی 1396/06/22 1400/11/30
مدیر دفتر هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی 1400/12/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0