ااا

  فرم نظر سنجی
   لطفا تاریخ ثبت نظر خود را ثبت نمایید .   
  1-میزان رضایتمندی شما از نحوه دسترسی به مسئولان شرکت چگونه است؟   
  2-میزان رضایتمندی شما ازنحوه برقراری ارتباط غیر حضوری با شرکت چگونه است؟   
  3-میزان رضایتمندی شما از پاسخگویی و رسیدگی به شکایت چگونه است؟   
  4-میزان اعتماد شما نسبت به رعایت قوانین و سلامت اداری در سطح شرکت برق منطقه ای سمنان به چه میزان است؟   
  5-میزان رضایتمندی شما از کیفیت و سرعت ارائه سایر خدمات شرکت برق منطقه ای سمنان در بخش های مالی ، اداری و... چگونه است؟   
   6-در مجموع رضایت شما از نحوه عملکرد شرکت برق منطقه ای سمنان به چه میزان است؟   
   7-جهت بهبود و تقویت همکاری فی مابین ، چه پیشنهادی را مطرح می نمائید.  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0