مدیرعامل مدیر روابط عمومی مدیر هیات مدیره مدیر حقوقی مدیر حراست معاون مالی معاون بهره برداری معاون منابع انسانی معاون برنامه ریزی معاون طرح و توسعه مدیر دفتر مهندسی طرح ها مجریان طرح مدیر مالی مدیر دفتر برنامه ریزی انسانی مدیردیسپاچینگ مدیر بازار برق مدیر دفتر فنی انتقال مدیر امور انتقال شرق مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید مدیر انتقال مرکز و غرب مدیر فناوری اطلاعات مدیر دفتر بودجه دفتر تحقیقات دفتر مشترکین دفتر برنامه ریزی فنی امور کارکنان و رفاه امور تدارکات مدیر استراتژیک

مجری طرح پست مجری طرح ساختمان


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0